सोलुखुम्बुको च्याल्साबाट देखिएको नुम्बुर र गुम्बाप्रतिक्रिया दिनुहोस्